top of page

עו"ד חגי כרמון

סעדים במשפט חוצה גבולות
עם הקדמה מאת כב' השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת ביהמ"ש העליון

בהוצאת פרלשטיין-גינוסר בע״מ

הדמיה סעדים במשפט חוצה גבולות.jpg

להתדיינות אזרחית חוצת גבולות היבטים רבים והיא מעוררת שאלות רבות. בישראל זכו חלקן להסדר תחיקתי, לעיתים נרחב ומפורט. ניתן לציין בהקשר זה את חוק עזרה משפטית למדינות זרות; תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט-1968; ותקנות לביצוע אמנת האג, 1970 (גביית ראיות), התשל"ז-1977. באשר להכרה ולאכיפה של פסקי דין זרים בישראל, החוק המסדיר הוא חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958. גם לנושא המצאת כתבי בית-דין מחוץ לתחום השיפוט קיים הסדר תחיקתי מפורט למדי במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי. 

לצד אלה, בולט בהעדרו הסדר תחיקתי לשאלות רבות המתעוררות ביחס להתדיינות חוצת גבולות: בתחום הסעדים הזמניים; במקרים שבהם הצדדים קבעו מראש סעיפי ברירת דין ומקום שיפוט; כאשר עולה שאלה של "פורום בלתי נאות"; כאשר תלויים ועומדים הליכים זהים בבימ"ש זר; מתי רשאי בית המשפט להוציא צו חוסם למנוע מצד להליך בישראל לפתוח או להמשיך בהליכים בחו"ל נגד אותם צדדים להליך בישראל ובאותו עניין (Anti-Suit Injunction); וכל זאת בנפרד מטענת סף בהליכים בישראל של "הליכים תלויים ועומדים במקום אחד" (Lis Alibi Pendens) שמטרתו למנוע הכבדה מיותרת על היריב וכן למנוע הטרדה של בית המשפט בהליך כפול.

העדרו של הסדר תחיקתי הוא, ככלל, מקור לקשיים ומאלץ את בתי המשפט למצוא את דרכם ולנווט בין שלל השיקולים.

ספר זה מזהה ומנתח שורת נושאים ש"נופלים בין הכסאות" של ההסדרים התחיקתיים בתחום ההתדיינות חוצת הגבולות במשפט הישראלי.

כללית, סעדים זמניים וקבועים, כל אחד בחלקו, הם צעדים המיועדים לאפשר אכיפה עתידית של פסק דין, כמו סעדים נגד נכסים בישראל של צדדים זרים, או "הקפאת" נכסים זרים.

בנוסף לדיון נרחב בסעדים דן ספר זה גם בסוגיות נוספות בהקשר של התדיינות חוצת גבולות, ובהן: המצאה מחוץ לתחום, בברירת הדין בפרוצדורה, בתניית שיפוט או בוררות ובראיות. כן מוקדש חלק נפרד להליכי חדלות פירעון חוצי גבולות. לבסוף, חיבור זה דן גם בכיוון ההפוך: הגנה מפני התערבות בתי משפט זרים או סיוע להם. ספר זה בא כהמשך לספרו של המחבר "פסקי חוץ בישראל הכרה ואכיפה".
 

עו"ד חגי כרמון הוא בוגר cum laude של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הוא סיים תואר MA בהצטיינות בלימודים משולבים של ממשל, מדינאות, משפט בינלאומי ודיפלומטיה באוניברסיטת סיינט ג'ון שבניו-יורק. במשך עשרות שנים עוסק עו"ד כרמון במשפט בינלאומי פרטי ובמשפט בינלאומי פומבי. בין היתר, כיועץ משפטי חיצוני של ממשלת ארה"ב למשפט ישראלי; כעורך הדין של הכוח הרב לאומי בסיני; ייצג בהצלחה את האיחוד האירופי וממשלת אסטוניה בהתדיינויותיהם בישראל; ייעץ לממשלת פולין; ומייצג ממשרדיו שבתל אביב ובניו-יורק חברות רב-לאומיות ומדינות זרות בשאלות הנוגעות למשפט בינלאומי בכלל, ולמשפט ישראלי בפרט.

345 עמודים  | 410 ש״ח כולל מע״מ

לרכישה | לחצו כאן
לתוכן העניינים | לחצו כאן
bottom of page