top of page

עדכון 12 בלבד 280 ש"ח כולל מע"מ 

סוגיות בדיני הגנת הדייר מהדורת 2023

920.00 ₪מחיר
 •  2 אוגדנים , כ-800 עמודים

   

  הנושא דיירות מוגנת נמצא עדיין על סדר יומה של החברה בישראל ומתעוררות בו סוגיות לא מעטות בדרך יישומו.
  תוכן עניינים
  עילות פינוי

  • אי המשכת תשלום דמי שכירות
  • אי-קיום תנאי השכירות
  • העברת זכויות במושכר
  • שינוי במטרת השכירות
  • השכרת משנה
  • שינויים במושכר
  • גרימת נזק ניכר למושכר במעשה זדון
  • שימוש במושכר לצורך מטרה בלתי חוקית
  • הטרדה והרגזה
  • הפקת רווח בלתי הוגן מהשכרת משנה
  • המושכר דרוש לבעל הבית לצורך עצמו ולקיומו
  • המדינה או רשות מקומית כבעלי בית -פינוי לצורך ציבור חיוני
  • בעל הבית רוצה להרוס את המושכר
  • נטישה
  • הזדהות חזקות

  סעד מן הצדק

  • אי המשכת תשלום דמי שכירות
  • אי קיום תנאי השכירות
  • השכרת משנה
  • עשיית שינויים במושכר
  • גרימת נזק ניכר למושכר בזדון
  • המושכר דרוש לבעל הבית לצורך עצמו
  • נטישה
  • הטרדה והרגזה
  • הסבת זכויות של דיירות מוגנת בדירות מגורים
  • הסבת זכויותיו של דייר שזנח את משפחתו
  • הסבת זכויות של דיירות מוגנת בבתי עסק
  • הגנה הדייר ופשיטת רגל
  • עיכוב ביצוע של פסק פינוי
  • זכויותיו של דייר מוגן בהליכי הפקעה

  שכירות ורשיון

  • דיור ציבורי

  מפתחות

   

bottom of page