top of page

חוק זכויות נפגעי עבירה בהלכה הפסוקה

300.00 ₪ מחיר רגיל
117.00 ₪מחיר מבצע
 • מפתח קיצורים העיקרים הכלליים של חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001
  1. תכלית חקיקתו של חוק זכויות נפגעי עבירה – סעיף המטרה – דוקטרינה חדשה – הגנה על כבוד הנפגע – המונחים בחוק
  2. הארכת מועד להגשת ערעור על ידי המדינה
  3. סעיף 43א לחוק שירות המדינה (משמעת) – חולית קישור בין חוק זכויות נפגעי עבירה לבין הדין המשמעתי – נפגע עבירה קטין
  4. המונחים שבחוק זכויות נפגעי עבירה מבט כללי על סעיפי החוק
  5. סעיף 3 לחוק זכויות נפ"ע – מתן זכויות לנפגע עבירה
  6. סעיף 4 לחוק זכויות נפ"ע – התאמה במימוש זכויות לנפגעי עבירה שהם קטינים או אנשים עם מוגבלות – האמנה
  בדבר זכויות הילד
  7. סעיף 5 לחוק זכויות נפ"ע – הבטחת זכויות של נפגעי עבירה
  8. סעיף 6 לחוק זכויות נפ"ע – הגנה על נפגע עבירה
  9. תקנה 6 לתקנות שה"מ (נפ"ע) – הגנה על נפגע עבירה בהליכי משמעת
  10. סעיף 7 לחוק זכויות נפ"ע – הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע עבירה
  11. תקנה 7 לתקנות שה"מ (נפ"ע) – הגבלה על מסירת פרטים אישיים בהליכי משמעת
  12. סעיף 8 לחוק זכויות נפ"ע – זכות לקבלת מידע על ההליך הפלילי – בקשת משפחתו של הנאשם לקבל חומר חקירה
  13. מידע על זכויות נפגע עבירה
  14. תקנה 8 לתקנות שה"מ (נפ"ע) – זכות לקבל מידע בהליכי משמעת
  15. סעיף 9 לחוק זכויות נפ"ע – זכות עיון בכתב האישום – סדרי העיון
  16. תקנה 9 לתקנות שה"מ (נפ"ע) – זכות עיון בתובענה שהוגשה לבית הדין למשמעת – סדרי העיון
  17. סעיף 10 לחוק זכויות נפ"ע – זכות לקבל מידע על מאסר או על משמורת אחרת – יציאה לחופשות
  18. יציאה לחופשות של עבריין מין – התנגדות הקורבנות
  19. זכות הנפגע להתייצב ולהביע עמדה בעתירות אסירים – יציאה לחופשה של אסיר מסוכן
  20. תקנה 9 לתקנות זכויות נפ"ע – מידע במענה ממוחשב – אנשים עם מוגבלות
  20. תקנה 9 לתקנות זכויות נפ"ע – מידע במענה ממוחשב – אנשים עם מוגבלות
  21. סעיף 11 לחוק זכויות נפ"ע – זכות לקבל מידע על שירותי סיוע
  22. תקנה 10 לתקנות שה"מ (נפ"ע) – זכות לקבל מידע על שירותי סיוע בהליכי משמעת
  23. סעיף 12 לחוק זכויות נפ"ע – ניהול הליכים בזמן סביר – התמשכות ההליכים – עינוי דין לנאשם ולמתלוננת
  24. תקנה 11 לתקנות שה"מ (נפ"ע) – ניהול הליכים בזמן סביר במסגרת הליכי משמעת
  25. סעיף 13 לחוק זכויות נפ"ע – חקירה של גוף חוקר בדבר עבר מיני – קטין כנפגע עבירה
  26. סעיף 14 לחוק זכויות נפ"ע – זכות לנוכחות מלווה בחקירה
  27. תקנה 13 לתקנות שה"מ (נפ"ע) – תחולה על נוכחות מלווה בהליכי משמעת
  28. סעיף 15 לחוק זכויות נפ"ע – זכות להיות נוכח בדיון הנערך בדלתיים סגורות
  29. תקנה 14 לתקנות שה"מ (נפ"ע) – דלתיים סגורות בהליכי דיון משמעתי
  30. סעיף 16 לחוק זכויות נפ"ע – זכות להביע עמדה בעניין עיכוב הליכים
  31. מעמדו של נפגע עבירה בהליך הפלילי – עיכוב ההליכים נגד הנאשם – בקשת משפחתו של נפגע עבירה מבית המשפט להורות על חידוש ההליכים – דחיית הבקשה וערעור עליה
  32. סעיף 17 לחוק זכויות נפ"ע – זכות להביע עמדה לעניין הסדר טיעון – זכות טיעון לקטינים
  33. תקנה 15 לתקנות שה"מ (נפ"ע) – זכות להביע עמדה להסדר טיעון בדיון משמעתי – סדרי דין
  34. סעיף 17 לחוק זכויות נפ"ע – הלכה פסוקה – פנייה לבג"צ בעניין הסדר טיעון – הסכמת המתלוננת להסדר טיעון – נפגע קטין
  35. סעיף 18 לחוק זכויות נפ"ע – הצהרת נפגע על פגיעה או נזק – נפגע קטין – הסדר טיעון
  36. בקשת בני משפחה של נפגעת עבירה להפחית מעונשו של הנאשם
  37. תקנה 11 לתקנות נפ"ע – מסירת ההצהרה – סדרי דין
  38. תקנה 6 לתקנות שה"מ (נפ"ע) – הצהרת נפגע בהליכי שיפוט משמעתי – סדרי דין
  39. תסקיר נפגע והצהרת נפגע – הסכמות הצדדים בהסדר טעון – הלכה פסוקה
  40. סעיף 19 לחוק זכויות נפ"ע – זכות להביע עמדה בפני ועדת שחרורים
  41. ועדת שחרורים – אסיר קשיש וחולני – בקשתו להשתחרר שחרור מוקדם מחמת חולניותו ומכיוון שימיו ספורים – חרדתה של קורבן העבירה מהשחרור
  42. תקנה 12 לתקנות נפ"ע – הוראות מנהליות – הבעת עמדה בפני ועדת שחרורים – סדרי דין
  43. סעיף 20 לחוק זכויות נפ"ע – זכות להביע עמדה לעניין חנינה
  43א. תקנה 16 לתקנות נפ"ע – הליכים לקבלת מידע על בקשת נידון לחנינה או להקלה בעונש – סדרי דין
  44. סעיף 21 לחוק זכויות נפ"ע – הגנה מפני משפט פלילי או אזרחי
  45. תקנה 17 לתקנות שה"מ (נפ"ע)- הגנה מפני משפט פלילי או אזרחי בדין המשמעתי
  46. סעיף 22 לחוק זכויות נפ"ע – זכאות בני משפחה
  47. סעיף 23 לחוק זכויות נפ"ע – הקמת יחידות סיוע בפרקליטות
  48. סעיף 24 לחוק זכויות נפ"ע – מינוי אחראים במשטרת ישראל
  49. תקנה 18 לתקנות נפ"ע – הוראות מיוחדות בעניינו של קטין או חסר ישע מבט כללי על ההלכה הפסוקה
  50. פיצוי לנפגע-עבירה מהווה סנקציה אזרחית – פיצוי לנפגע בהעדר הרשעה – פיצוי אזרחי בנוסף לעונש מאסר עולם על רצח – התחזקות מעמדו של נפגע עבירה – פיצויים לעיזבון ולבני המשפחה – הצהרת נפגע לעניין נזקי הנפגע – שיעור הפיצויים – הקלה בעונש על פי מכתב הקורבן – היכולת הכלכלית איננה מהווה גורם בקביעת הפיצוי – תביעה אזרחית ופיצוי לפי חוק העונשין
  51. הגנה על כבוד הנפגע – תכליות הענישה – ענישה פלילית ופיצוי אזרחי – הגנת בתי המשפט על קורבן העבירה – ערעור על פיצוי אזרחי
  52. תסקיר נפגע ותוכנו כחלק משיקולי הענישה – עבר מיני של קטין קורבן עבירה – העדר תסקיר קורבן – הסכמת הקטין איננה שיקול לקולא בשיקולי הענישה- נזק מובנה שנגרם לקטין ללא צורך בראיה
  53. מעצר – הזכות לחירות ממעצר מול השפעת השחרור על מצבו הנפשי של הנפגע – שקילת המסוכנות של הפוגע – מעצר עד לתום ההליכים בעבירות אינוס – שקילת מסוכנות – החשש לשלום הציבור – הגנה על קטינים – חזקת החפות מול זכוּת הקורבן לבריאות נפשית, חוסן נפשי וחיים בשלווה – פגיעה נפשית בנפגע העבירה אם הפוגע יהלך חופשי
  54. תשתית ראייתית למעשי אינוס – עילה למעצר
  55. מעצר בית – עבריין קטין – קביעת מקום לימודים – הרחקתו מהמתלוננת
  56. הסדרי טיעון – התשתית הנורמטיבית – חשיבותם לנפגעי עבירה – שיקולים לאישורם – האיזונים בהסדר טיעון – מעמדו של נפגע עבירה בהסדר טיעון – פסיקת פיצויים לנפגע עבירה או למשפחתו – עבירות מין – מעמדו של קטין – הצהרת נפגעת עבירה על נזקים – נפגע שאינו משתף פעולה – העבריין מקבל אחריות למעשיו – הסכמת המתלוננת ומשפחתה להסדר טיעון – עבירת רצח – ציפיות הנאשם – משקל הולם למצבם של קורבנות העבירה במערכת הענישה – תמיכת המדינה בפסק דין שסטה מהסדר טיעון – הסכמות הצדדים במסגרת הסדר טיעון – תסקיר נפגע עבירת מין – סעיף 187 לחסד"פ – סעיפים 17 ו- 18 לחוק זכויות נפגעי עבירה – פניה לבג"צ בעניין הסדר טיעון
  57. פנייה לבג"צ – תאונת דרכים – שינוי סעיף אישום – גרימת מוות ברשלנות
  58. שחרור רוצחים משיקולים מדיניים – פניית נפגעי העבירה לבג"צ – היחס בין חוק זכויות נפגעי עבירה לחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר – חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר פיגוע טרור – דבר המשפחות השכולות
  59. עקרון פומביות הדיון המשפטי – איסור פרסום שמות המתלוננות והגנה עליהן – עבירות מין – זיכוי הנאשמים – מניעי נקם שמאחורי בקשת הפרסום – סגירת דלתיים בפני המתלוננת
  הרחקת עבריין מין משוחרר ממקום מגוריו או ממקום עבודתו – חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004
  60. סעיף 1 לחוק – תכלית החקיקה – הטלת מגבלות – "נזק נפשי של ממש" לנפגע העבירה
  61. הטלת המגבלות איננה מהווה "ענישה נוספת" על העונש הפלילי
  62. סעיף 2 לחוק – הגדרת מונחים
  63. סעיף 3 – צו המגביל חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה – נזק נפשי של ממש לנפגע העבירה
  64. סעיפים 4 ו-5 – מינוי מומחה מטעם בית המשפט – הסכמה לבדיקה לצורך עריכת חוות דעת
  65. סעיף 6 – סמכויות וסדרי דין
  66. סעיף 7 – עיון חוזר, ערר וערעור
  67. סעיף 8 – ביטול מגבלות עקב זיכוי עבריין המין
  68. סעיף 9 – מינוי סניגור
  69. סעיף 10 – דיווח לכנסת – הוראת שעה
  70. סעיף 11 – ביצוע ותקנות
  71. סעיפים 12 ו-13 – תיקונים עקיפים בחוקים
  72. סעיף 14 – תחילת החוק
  מפתחות
  מפתח עניינים
  מפתח פסקי דין
  מפתח ספרים ומאמרים

bottom of page