top of page

דיני עיצובים ומדגמים - מהדורה שנייה

690.00 ₪מחיר

 • השנים שעברו מאז הוצאתה לאור של המהדורה הראשונה לספרנו זה היו קו פרשת מים של ממש בתחומי העיצוב והיצירה בעולם בכלל ובישראל בפרט. בשנים אלה נכנסו לתוקף הלכות משפטיות
  חדשות, חוקים ותקנות המסייעות לעוסקים במלאכת העיצוב והיצירה בישראל לחיות בגבולות ברורים יותר וברמת וודאות משפטית גבוהה יותר. בפרט, באוגוסט 2018 נכנס לתוקפו חוק חדש הוא חוק העיצובים, התשע"ז– 2018  אומנם חוק חדש זה לא ביטל את החוק הישן - פקודת הפטנטים והמדגמים, אשר ממשיך לחול ביחס למדגמים שנרשמו לפני אוגוסט 2018 ואולם חוק חדש זה יצר הסדר משפטי חדש ביחס לתחום העיצובים בישראל.
  מהדורה מעודכנת זו של ספרנו מתייחסת בפירוט לשינויים אלו ופורסת לפני הקורא – יהא שופט היושב בדין, עורך דין המייצג את לקוחותיו בסכסוך הנוגע לעיצוב תעשייתי, או המעצב בעצמו המבקש להגן על קניינו הרוחני – את דברי החקיקה והפסיקה של בתי המשפט בישראל ובעולם,
  ומנתחת אותם, תוך פירוט האמנות הבינלאומיות העוסקות בדיני הקניין הרוחני בכלל ובדיני העיצובים והמדגמים בפרט, ומבארת אותם בהסברים ובנימוקים ברורים.


  פרופ' אורית פישמן אפורי, בהקדמה לספר (מהדורה שנייה):
  "ספר זה ישמש את קוראיו כמפת דרכים להתמצאות בדיני העיצובים והמדגמים נוהגים במשפט הישראלי. הספר, בנוי כנדבך חדש על גבי המהדורה הישנה, והוא כולל סקירה מקיפה הן של הדין הקודם הן של חוק העיצובים, התשע"ז – 2018 . חוק זה החדיר למשפט הישראלי חידושים רבים,
  זאת בין היתר בנוגע לשאלות בסיס באשר להגדרה מהו עיצוב, דרכי ההגנה עליו, משך ההגנה ועוד. פרקים נרחבים בספר עוסקים בשינויים אלה ומכאן ערכו הרב למתעניינים בתחום. המחברים, עו"ד יונתן דרורי ועו"ד יותם וירז'נסקי-אורלנד השכילו לכתוב ספר זה באופן סדור, קולח ובהיר, כך שישרת קהלים רחבים, בהם משפטנים ומעצבים. על כן, ספר זה יוצא לאור בעת הראויה והוא תוספת נחוצה לארון הספרים הישראלי בתחום הקניין הרוחני".


  כבוד שופט בית המשפט העליון, נעם סולברג,

  בהקדמה לספר (מהדורה ראשונה):
  "היטיבו כאשר דיבֵּרוּ, המחברים המלומדים, עורכי הדין יותם וירז'נסקי-אורלנד ויונתן דרורי בחיבורם זה, ספר מקיף על רזי דיני המדגמים. מורה-דרך ראשוני וחדשני, סקירה מפורטת של החקיקה,ההלכה הפסוקה, משפט השוואתי, התייחסות להוראות תזכיר חוק המדגמים, התשע"ג 2018- ועוד.
  תועלת רבה תימצא בספר לפרקליט ולשופט, למרצה ולסטודנט, ליוצר, למוצר ולנוצר. ראויים דיני המדגמים לעיון ולליבון, להלכה ולמעשה, וראויים מחברי הספר להכרת הטוב על עשותם כן". 


  ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (בדימוס),

  בהקדמה לספר (מהדורה ראשונה):
  "דרך המלך בהגנה על עיצוב תעשייתי, בארץ ובעולם, נעשית באמצעות רישום מדגם לגבי העיצוב הרלוונטי. לרישום המדגם ישנם סייגים והגבלות בחוק, שבאים לאזן בין אינטרס המעצב לקבל הגנה על פרי רוחו ועיצובו לבין אינטרס הציבור לקבל לידיו את הזכות לעשות שימוש בעיצובים ובהשראתם,ללא הדרישה המעיקה לעתים של מתן תמורה.
  אני מאמין שספר זה יקל על קוראיו בהבנת דיני המדגמים בכלל ובישראל בפרט, ויסייע בידם מצד אחד לפסוק ולייעץ בתחום, ומצד שני להבין את מהותם ואת משמעותם של דיני העיצוב התעשייתי, ואת הדרכים השונות להגן עליו".

   

  לתוכן העניינים המלא לחצו כאן

  להקדמה מאת פרופ׳ אורית פישמן אפורי לחצו כאן

bottom of page